انجام پایان نامه

 

 

 

بانک موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی و MBA

تدوین استراتژی بهینه با استفاده از ماتریس SWOT (مطالعه موردی )

بهینه سازی استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی

استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت برونسپاری خدمات و وارانتی

بررسی رابطه بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان

بررسی رابطه گرایش کارآفرینانه کارکنان و موفقیت سازمانی

مدلسازی رابطه اخلاق سازمانی و عملکرد سازمان

ارزیابی کیفیت خدمات با استفاده از منطق فازی (موردی سازمان )

طراحی مدل ترکیبی مدلهای تصمیم گیری چندمعیاره و فازی جهت سنجش کیفیت خدمات

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر قصد مشتریان از خرید کالای تولید داخل

مدلسازی رابطه سرمایه فکری و کارایی شرکتها

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش فساد مالی کارکنان

 طرح مشاره رایگان: تماس مستقیم با مشاورین و متخصصین فارغ التحصیل دوره دکتری مدیریت 09361370426

 

مدلسازی رابطه رفتار شهروندی سازمان، اخلاق سازمانی و رهبری

مدلسازی رابطه رفتار شهروندی سازمان، فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی

بررسی رابطه بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتریان

بررسی میزان تاثیرپذیری رابطه بین برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد سازمان از انعطاف پذیری (عملیاتی، مالی، ساختاری و تکنولوژیکی) مورد صنعت

مدلسازی عوامل موثر بر اجرای برنامه های استراتژیک سازمان

مطالعه و بررسی رابطه بین استراتژی سرمایه انسانی و عملکرد سازمان

بررسی مدیریت ریسک در زنجیره تامین و رتبه بندی تأمین کنندگان (صنعت ...)

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و MIS

طراحی مدلی جهت پیاده سازی موفق ERP در سازمان

مطالعه و بررسی رابطه عوامل سازمانی با پیاده سازی ERP در سازمان

شناسایی و رتبه بندی عناصر تفکر  استراتژیک در دانشگاه جهت جذب دانشجویان خارجی

بررسی رابطه بین سبکهای تفکر بارضایت شغلی مدیران مدارس متوسطه شهر

بررسی رابطه توانمندسازی و مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی کارکنان شرکت

رابطه جو سازمانی وکیفیت زندگی کاری با بهره وری  کارکنان آموزش وپرورش شهر

رابطه بین اعتماد درون سازمانی و تعهد شغلی مدیران دبیرستان های شهر

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی وخلاقیت مدیران دبیرستانهای شهرستان

بررسی تاثیر جو سازمانی بر عملکرد و رضایت شغلی

مطالعه الگوی غالب رهبری در شرکتهای موفق ایرانی

تبیین ارتباط میان ساختار سازمانی و خلاقیت کارکنان

تبیین ارتباط میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی

تبیین ارتباط میان سازمان یادگیرنده و خلاقیت کارکنان

تبیین ارتباط میان سبک رهبری مدیران و فرهنگ سازمانی

تبیین ارتباط میان هوش سازمانی و خلاقیت کارکنان

تبیین ارتباط میان هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی

تبیین ارتباط میان هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان

ارزیابی عملکرد و استراتژی سازمان بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM

بررسی رابطه بین فرایند مدیریت دانش و نوآوری سازمان باعملکرد سازمان

تدوین استراتژی کارآفرینی (موردی ...)

ارزیابی کارایی و رتبه بندی واحدها بر اساس بهره وری با استفاده از مدل تحلیل فراگیر داده ها (DEA)

شناسایی و اولویت بندی عناصر تفکر استراتژیک در سازمان (با استفاده از معادلات ساختاری یا آنتروپی یا ...)

طراحی مدلی جهت انتخاب تفکر استراتژیک بهینه برای مدیران

تفکر سیستمی و بهره وری کارکنان

بررسی موانع پیاده سازی اقیانوس آبی در سازمان

بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تحول و اثربخشی سازمان ….

تاثیر رهبری تحول آفرین و  ساختار سازمان

تاثیر رهبری تحول آفرین و  خلاقیت سازمانی

رابطه شهروندی سازمانی با سودآوری سازمان

رابطه عدالت سازمانی با سودآوری سازمان

ارزیابی عملکرد منابع انسانی با رویکرد کارت امتیازی متوارن BSC  و TOPSIS

مدیریت استراتژیک پروژه های کلان فناوری اطلاعات وارتباطات درشرکت ….

سنجش کیفیت خدمات و اندازه گیری رضایت مشتریان با استفاده از روش های سروکووال و ای کووال

مدیریت استراتژیک ریسک در پروژه ها

بکارگیری تئوری فازی در کارت امتیازی متوازن (BSC) به منظور ارزیابی استراتژی های جاری سازمان

طراحی مدل بهینه سیستم کنترل موجودی مواد اولیه با رویکرد حداقل سازی ریسک و هزینه (موردی محصول ...)

رابطه بین ارزش ویژه برند و نیات رفتاری مشتریان

رابطه بین ارزش ویژه برند و عملکرد سازمان ها

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارزش برند بانکها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

ارائه مدلی جهت پیش بینی تقاضا در زنجیره تامین با شبکه عصبی

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اجرای برنامه های استراتژیک سازمان

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پیاده سازی بهینه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

ارائه مدلی جهت رقابت پذیری در زنجیره تامین با الگوریتم تئوری بازی

ارزیابی استراتژی جاری بانک پارسیان با رویکرد تلفیقی BSC/AHP

تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده از مدل تلفیقی SWOT و AHP

شناسایی و رتبه بندی استراتژی های مدیریت دانش سازمان

طراحی نظام جامع عملکرد …  با کارت امتیازی متوازن BSC

ارزیابی عملکرد بر اساس کارایی و محاسبه بهره وری  با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها DEA در سازمان

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات وارتباطات درشرکت ….

سنجش رابطه بین عوامل مربوط به ساختار سازمان و مدیریت استراتژیک (موردی ...)

بررسی رابطه استراتژی های بازاریابی و عملکرد سازمان

طراحی مدل کنترل موجودی اقلام فاسد شدنی

طراحی مدل بهینه انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارشات (صنعت ...)

تدوین الگوی موفقیت پروژه ها با تلفیق مدلهای  EFQM,BSC,AHP

بررسی رابطه بین استراتژی منابع انسانی و عملکرد سازمان

بررسی رابطه بین استراتژی سرمایه انسانی و عملکرد سازمان

بررسی رابطه بین استراتژی رفتار سازمانی و عملکرد سازمان

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک

بهینه سازی استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی

تدوین استراتژی کارآفرینی سازمانی (موردی ...)

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات وارتباطات درشرکت ….

بکارگیری تئوری فازی در کارت امتیازی متوازن (BSC) به منظور ارزیابی استراتژی های جاری سازمان

سنجش عملکرد و اولویت بندی استراتژیی های سازمانی مرتبط با اهداف عملکردی با استفاده از مدل تلفیقی BSC و AHP (مطالعه موردی بانک سامان)

ارزیابی استراتژی های جاری سازمان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها DEA

شناسایی و اولویت بندی عوامل تعیین کننده

سنجش رابطه و تاثیر عوامل موثر بر اجرای برنامه های استراتژیک (موردی)

سنجش رابطه بین عوامل مربوط به ساختار سازمان و مدیریت استراتژیک (موردی)

سنجش رابطه بین عوامل مربوط به فرهنگ سازمان و مدیریت بهینه استراتژیک (موردی)

سنجش رابطه بین عوامل مربوط به رهبری سازمان و مدیریت بهینه استراتژیک (موردی)

ارزیابی استراتژی جاری سازمان با BSC,FAHP

شناسایی و اولویت بندی عوامل تعیین کننده در پیاده سازی مهندسی مجدد فرآیندها در برنامه ریزی استراتژیک سازمان

بررسی رابطه مدیریت دانش و برنامه ریزی استراتژیک سازمان

شناسایی عوامل تعیین کننده مدیریت ریسک و سنجش رابطه آن با مدیریت استراتژیک سازمان

تدوین استراتژی بهینه زنجیره تامین با مدل تلفیقی SWOT و تحلیل سلسله مراتبی AHP

شناسایی عوامل تاثیر گذار بر کارآفرینی سازمانی و نقش آن در پیاده سازی استراتژی کارآفرینی

بررسی رابطه عوامل سازمانی (ساختار و تکنولوژی) با استراتژی مدیریت دانش

بررسی رابطه عوامل فرهنگی با استراتژی مدیریت دانش

همسوسازی استراتژی های سازمان جهت ارتقاء عملکرد

همسوسازی و کمی سازی رابطه استراتژی منابع انسانی با استراتژی تجاری

همسو سازی و کمی سازی رابطه استراتژی منابع انسانی با فرهنگ سازمانی

همسو سازی و کمی سازی رابطه استراتژی منابع انسانی با استراتژی های کسب و کار

همسو سازی و کمی سازی رابطه استراتژی منابع انسانی با استراتژی های بازاریابی

همسو سازی و کمی سازی رابطه استراتژی منابع انسانی با استراتژی های فناوری اطلاعات و ارتباطات

همسو سازی و کمی سازی استراتژی تولید با استراتژی های کسب و کار

همسو سازی و کمی سازی استراتژی تولید با استراتژی های تجاری

همسو سازی و کمی سازی استراتژی تولید با فرهنگ سازمانی

همسو سازی و کمی سازی استراتژی تولید با استراتژی های بازاریابی

همسو سازی و کمی سازی استراتژی تولید با استراتژی های فناوری اطلاعات و ارتباطات

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تدوین استراتژی تکنولوژیک سازمان

بررسی رابطه استراتژی های بازاریابی و عملکرد سازمان

تاثیر استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری در مدیریت استراتژیک بازار

شناسایی و رتبه بندی موانع پیش روی اجرای موثر استراتژی ها

تدوین استراتژی بهینه بازاریابی در بازارهای الکترونیکی

شناسایی و رتبه بندی استراتژی های بازاریابی در بانکداری الکترونیک

اندازه گیری و کمی سازی ارزش ویژه برند در سازمان مورد مطالعه

شناسایی و رتبه بندی استراتژی های مدیریت دانش سازمان با روش AHP

بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه های استراتژیک شرکت

بررسی تاثیر انعطاف پذیری در رابطه برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد بر اساس مدل معادلات ساختاری

تدوین مدل شاخص رضایت مشتری با استفاده از روش جدید PLS در صنعت در ایران

بررسی عوامل اثرگذار بر استفاده از پرداخت سیار(Mobyle Payment)

سنجش عملکرد و همسوسازی استراتژیی های سازمانی با اهداف عملکردی به کمک مدل BSC (مطالعه موردی ...)

تدوین استراتژی بهینه فناوری اطلاعات IT با استفاده از ماتریس SWOT در

طراحی مدلی جهت اندازه گیری  و تحلیل رضایتمندی مشتریان در بانکداری آنلاین

 طرح مشاره رایگان: تماس مستقیم با مشاورین و متخصصین فارغ التحصیل دوره دکتری مدیریت 09361370426

 

The Effect of Information and communication technology expenditure on Employment in Industrial Countries

The Effect of Information and communication technology expenditure on Economic Growth

Cost of business start-up procedures and Employment

Time required to start a business and economic growth

business regulatory environment and economic growth

business regulatory environment and employment

business regulatory environment and inflation

business regulatory environment and good governance

good governance and unemployment

Financial Development and Cost of business start-up procedures

The Relationship of Establishing an Office Automation System and the Decision Making Quality of Towns of Tehran’s Education Organization Managers

The Relationship between Managers’ leadership style and Employee Creativity using Sashkin Model

The Relationships among Servant Leadership, Organizational Citizenship Behavior, Person-Organization Fit, and Organizational Identification in  Fars Quality Cooperation

طرح مشاره رایگان: تماس مستقیم با مشاورین و متخصصین فارغ التحصیل دوره دکتری مدیریت 09361370426 

 

بازگشت به بالا

پایان نامه مدیریت

پایان نامه مدیریت

فرایند انتخاب موضوع تا دفاع نهایی از پایان نامه مدیریت در گرایش‌های مختلف، برای بیشتر سیستم های دانشگاهی در ایران تقریبا مشابه تمام سیستم های آموزش عالی دنیا  یک پروسه مشخص  و تعریف شده را در بر می گیرد. روند تهیه و ارائه پایان نامه مدیریت، فرایند چند مرحله‌ای در مقطع کارشناسی ارشد و همچنین دکتری است که البته چنان دشوار است که ذهن دانشجویان را تماما معطوف به خود کرده است. به این جهت همه اساتید موظف هستند که به دانشجویان برای ارائه و انجام پایان نامه موفق در رشته های مختلف همچون مدیریت و در گرایش های مدیریت بازرگانی، مدیریت اجرایی،  مدیریت تحول،مدیریت  صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت مالی و مدیریت منابع انسانی و سایر گرایش ها کمک و راهنمایی لازم را ارائه نمایند.
مسلم است که در دانشگاه های مختلف میزان سخت گیری و کمک استادهای راهنما به دانشجویان برای انتخاب موضوع، انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت متفاوت می باشد.

در برخی موارد استاد راهنما و اساتیدی که اصطلاحا مشاور نامیده می شوند خودشان برای دانشجو موضوع پایان نامه را انتخاب کرده و سپس دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ، بر اساس عنوان مشخص شده اقدام به تنظیم پروپوزال مربوط به پایان نامه خود  می کنند که این کار می تواند مزایایی برای دانشجو داشته باشد که از آن جمله می توان به اطمینان یافتن از دادن صلاحیت و تایید موضوع پایان نامه توسط اساتید مربوطه اشاره نمود. البته تنظیم پروپوزال مزیت های  بسیاری دارد ولی به صورت کلی هدف از تنظیم پروپوزال را می توان داشتن نقشه راه جهت ادامه‌ی تحقیق و جلوگیری از اتلاف منابع و زمان بیشتر قبل از تایید کامل پایان نامه بیان نمود. بعد از تنظیم پروپوزال ، دانشجوی مربوطه آن را به استاد راهنمای خود ارائه می دهد و پس از تایید نهایی، اجرای پایان نامه و تحقیقات مربوطه انجام می پذیرد.

همه می دانیم که نگارش پایان نامه نیاز به تلاش زیادی دارد که این امر سختی های خودش را دارد. گروه مشاوره پژوهشگران آفتاب آماده است تا با مشاوره و آموزش به شما دانشجویان محترم شما را در این راستا یاری نماید.

خدمات ما عبارتند از :

مشاوره و آموزش در خصوص چگونگی تعیین موضوع پایان نامه، رساله و مقاله

مشاوره و آموزش در خصوص چگونگی تدوین فصول پایان نامه و رساله

مشاوره و آموزش در خصوص چگونگی تدوین مقالات علمی - پژوهشی و علمی - ترویجی

مشاوره و آموزش در خصوص چگونگی طراحی پرسشنامه های علمی

گردآوری داده ها و انجام آنالیز های آماری

انجام آنالیز های ریاضیاتی

ویراستاری پایان نامه

ویراستاری رساله دکتری

و ترجمه متون تخصصی

 

 

با ما تماس بگیرید   09361370426

 پایان نامه مدیریت، پایان نامه مدیریت اجرایی،  پایان نامه مدیریت استراتژیک، پایان نامه مدیریت بازرگانی، پایان نامه مدیریت دولتی، پایان نامه مدیریت  منابع انسانی، پایان نامه مدیریت تحول، پایان نامه مدیریت ورزشی، پایان نامه مدیریت mba، پایان نامه مدیریت رفتار سازمانی، پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات، پایان نامه مدیریت صنعتی، پایان نامه مدیریت کارآفرینی، پایان نامه مدیریت گردشگری، پایان نامه مدیریت آموزشی